Werkpakketten

De aanpak die wij voor ogen hebben om de zorg te helpen en daarmee de innovatiekansen voor het MKB in Noord-Nederland te verzilveren, verloopt langs een vijftal werkpakketten:

Werkpakket 1: Aansturing

Dit werkpakket is gericht op de aansturing van het programma om doelen binnen gestelde tijd, en van voldoende kwalitatief niveau te realiseren. Het werkpakket geeft inrichting aan de (door)ontwikkeling van de programmaorganisatie en omvat o.a. activiteiten die gericht zijn op het coördinatie voortgang, besluitvorming, risico- en issuemanagement, administratieve- en financiële aansturing, kwaliteitsbeheersing en aansturing van het open budget.

Werkpakket 2: Data uitwisseling

In dit werkpakket zijn 3 doelen te onderscheiden:

Ontwerp van de technische architectuur en bouw van de infrastructuur

Ontwerp van een technische architectuur volgens de common ground principes en ondersteunend aan het medmij afspraken stelsel. De bouw van de technische infrastructuur voor de realisatie van de use cases uit wp3. De onderdelen van de architectuur zijn hierbij onder andere een DVZA platform met autorisatie- en resource server, koppeling hiervan met het bestaande XDS netwerk Noord Nederland en de koppeling vanuit het DVZA platform met de achterliggende bronsystemen.

Ontwerp van een E-health module standaard & realisatie van een E-health app store

Ontwerp van een open PGO neutrale module standaard voor de communicatie tussen modules en PGO’s. Deze module standaard wordt samen met Medmij ontwikkeld. Naast de module standaard wordt ook een E-health app store ontwikkeld die benaderbaar is vanuit alle door Medmij gecertificeerde PGO’s. Hiermee kunnen breed functionele PGO’s aangevuld worden met aanvullende E-health modules die beschikbaar komen voor alle PGO’s.

Inrichten van een E-health app software factory

In samenwerking met werkpakket 4 wordt een software factory ontwikkeld die MKB ondernemingen en start-ups gaat ondersteunen bij het produceren van E-health apps (die beschikbaar komen in de E-health app store). De factory bestaat uit diverse onderdelen; onderdelen die nu voorzien zijn:

  • No-code content platform om zorgprogramma’s mee te kunnen ontwikkelen om deze aan PGO beschikbaar te kunnen stellen
  • No-code software ontwikkelplatform om volledige E-health app’s mee te kunnen bouwen
  • Test ondersteuning om software en api’s geautomatiseerd te kunnen testen
  • Simulatie omgeving
  • Financiële ondersteuning (werkpakket 4)
  • Advies en begeleidingsdiensten (werkpakket 4)

Werkpakket 3: Programma’s en diensten op, rond en in samenwerking met PGO’s

Het hoofddoel is het organiseren, begeleiden en uitvoeren van de programma’s en diensten (Use Cases) die op- en in samenwerking met PGO’s ontwikkeld worden. Door de realisatie van use cases wordt de zorg anders ingericht en wordt economische activiteit gestimuleerd rondom de gezondheid van de burger in samenwerking met de projectpartijen en het bredere netwerk. Er wordt een systematische validatie van evaluatie van de effectiviteit van de use cases uitgevoerd. Hierbij wordt een link worden gelegd met werkpakket 5: validatie zal plaatsvinden in samenwerking met activiteiten die zich binnen de praktijklab omgevingen afspelen.

Use Cases kunnen gericht zijn op één of meerdere zorgpaden of zijn meer gericht op thema’s als preventie en vitaliteit (gezond gedrag). Status van huidig bekende use cases varieert bij de start van het programma van idee- tot ‘verregaand uitgewerkt’ en gereed om uit te voeren. Daarnaast staat het consortium open voor nieuwe toetredende partijen (en use cases) die een bijdrage leven aan de programmadoelstelling.

Werkpakket 4: Incubatie & investeringsfonds voor PGO Netwerk Noord

Dit werkpakket heeft een tweeledig doel. Het eerste is om actief in contact te komen met ondernemingen die producten, diensten of apps ontwikkelen die op een PGO aangesloten kunnen worden. Het kan daarbij ook om ondernemingen gaan die ideeën hebben, die nog verder ontwikkeld moeten worden. Het tweede doel is om startups en andere ondernemers, die nieuwe ideeën aan het uitwerken zijn, een stap verder te helpen. Dat doen we door ze te ondersteunen bij het verkennen van de markt, hun businessplan scherp te krijgen en ze in contact te brengen met potentiële financiers.

Werkpakket 5: Praktijklabs

Het doel van dit werkpakket is om burgers en ontwikkelpartijen inspireren, uitdagen en in co-creatie laten participeren in de ontwikkeling en implementatie van PGO’s. In dit werkpakket worden er meerdere PGO Praktijklabs opgericht, op fysieke locaties, van waaruit de
activiteiten worden georganiseerd. We ontwikkelen handreikingen voor zowel burgers als
ontwikkelpartijen. Deze handreikingen ondersteunen hen in het voorlichten, ervaren, leren en gebruiken van het PGO. Waar mogelijk worden activiteiten door labs gezamenlijk uitgevoerd. De monitoring en evaluatiemethode draagt bij aan inzicht in context specifieke factoren die van invloed zijn op succesvol gebruik van het PGO en diensten daarop.